Nadměrný hluk snižuje kvalitu života

Česká legislativa nezapomíná na nařízení, která se týkají hlukové zátěže. S tou se potýká každý obytný dům, pracoviště i veřejné prostranství. V zákoníku jsou přesně definována místa, kde je vyžadováno pravidelné kontrolní měření a kde je nezbytné hluk a vibrace eliminovat a chránit tak zdraví obyvatel a lidí, kteří v daném místě pracují. Po měření hluku následuje vypracování návrhu opatření a samotná realizace, v rámci které jsou instalovány vhodné tlumiče hluku.

Vnitřní zdroj hluku

Akustické studie bývají zpravidla prováděny na pracovištích s obsluhou technologických zařízení a poměrně část také v místech, kde je zdrojem hluku a akustického tlaku výtah, kotelna, klimatizační jednotka nebo hudební produkce. K vypracování odborného posudku dochází na základě povinné součásti projektové dokumentace, ale může o ni zažádat i investor nebo obyvatel domu pro zjištění maximálních hladin hluku. Z naměřených hodnot je vypracován podklad pro návrhy na snížení hluku. Protokoly o měření hluku slouží jako podklad pro návrh na zařazení prací dle vyhlášky nebo pro uvedení pracoviště do trvalého provozu.

Vnější zdroj hluku

Vnějších zdrojů je poměrně mnoho. Může se jednat o hluk způsobený průmyslovým provozem, stavební činností, dopravou, zábavními či společenskými zařízeními. Všechny tyto zdroje mohou snižovat kvalitu života obyvatel, ale také provoz vzdělávacích institucí nebo nemocnic.

Měření vnějšího zdroje hluku je obvykle prováděno během dne, a to v rámci nejhlučnějších na sebe navazujících hodin. Dále pak v noci během zatížení technologickými zařízeními a s minimální mírou hluku v pozadí. Hluk pocházející z dopravy se měří souvisle po dobu 24 hodin.

Článek vznikl ve spolupráci s odborníky ze SAI ATIS s.r.o. Firma se dlouhodobě zabývá měřením hluku, provádí akustické studie a realizuje protihluková opatření. Další informace najdete na www.sai-atis.cz.

Přidat komentář